Meklēt īpašumu

Meklēt īpašumu

 
 
-
-
Meklēt Kartē

Izsole

SIA „Hiponia”, reģ. nr. 40003426895, juridiskā adrese Elizabetes iela 41/43, Rīga, rīko lietu kopības, kas sastāv no nekustamā īpašuma – ledus halles Rīgā, Brīvības gatvē 333, kadastra Nr. 0100 591 0136, un kustamas mantas, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2015. gada 17. jūnijā plkst. 10:00 SIA „Hiponia” birojā Rīgā, Elizabetes ielā 41/43, 4.stāvā.

Pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2015. gada 15. jūnijam (ieskaitot).

Lai pieteiktos dalībai izsolē, pretendentiem līdz norādītajam termiņam jāiemaksā SIA „Hiponia” kontā Nr. LV66RIKO0002013264375 nodrošinājums EUR 100 000 (viens simts tūkstoši euro) apmērā un jāiesniedz pieteikums un citi izsoles noteikumos norādītie dokumenti.

Izsoles sākumcena – EUR 1’000’000 (viens miljons eiro), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, kas tiek piemērots izsoles priekšmetā ietilpstošajai kustamajai mantai.

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par izsoles objektu var iepazīties SIA „Hiponia” mājas lapā www.hiponia.lv vai ierodoties SIA „Hiponia” birojā Rīgā, Elizabetes ielā 41/43, 4.stāvā darba dienās no plkst. 8:30 līdz 16:30.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA „Hiponia”, tālr.: 67282080.

Informācija par objektu

Izsoles noteikumi

Pielikums Nr.1.Kustamas mantas saraksts

Pielikums Nr. 2. Informācija par objektu:

2.1.Objekta apraksts;

2.2. Nekustamā īpašuma kadastrālās uzmērīšanas lieta;

2.3. Zemesgramāmatas nodalījuma izdruka;

Pielikums Nr.3 Zemes nomas līguma kopija;

Pielikums Nr.4 Pieteikuma veidlapas;

Pielikums Nr.5Pirkuma līguma paraugs;

Pirkuma līguma pielikums Nr.1: Kustamas mantas saraksts;

Pielikums Nr.6 Pārjaunojuma līguma projekts;

Pielikums Nr.7 darījuma līguma un A un B formas;